Obnovte si dom (a získajte príspevok až 19 000 eur)

 

 

Ministerstvo životného prostredia vyčlenilo peniaze na obnovu až 30 000 rodinných domov na Slovensku s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť. Do tejto výzvy sa môžete zapojiť aj vy a získať tak príspevok na obnovu domu až do výšky 19 000 eur. Zhrnuli sme pre vás podstatné informácie.

Cieľom novej výzvy Obnov dom, ktorú ministerstvo koordinuje cez Slovenskú agentúru životného prostredia, je znížiť spotrebu energií cez menšie úniky tepla a lepšie energetické certifikáty domov na Slovensku. V predošlých výzvach bolo viacero problémov a komplikácií, ktoré by sa v novom kole nemali opakovať a získať dotáciu aj informácie by tak malo byť podstatne ľahšie.

 

Čo je nové vo výzve Obnov dom

 

 

 

 

V novom kole výzvy Obnov dom budete môcť predkladať žiadosti od 24. apríla 2023. Výzva sa ukončí po obdržaní 10 000 žiadostí, alebo do 28. augusta 2023, podľa toho, ktorá z týchto dvoch možností nastane skôr. Všetky podklady k žiadosti nájdete na webovej stránke obnovdom.sk.

Oproti predošlým výzvam došlo k viacerým zjednodušeniam. Teraz už nemusíte predkladať doklad o trvalom pobyte v dome, ktorý chcete obnoviť. Nemusíte prikladať ani potvrdenie o podlžnostiach voči štátu. Energetický certifikát budovy už nemusíte prikladať ihneď, stačí ho predložiť do 3 mesiacov od podpisu zmluvy. K žiadosti už nie je potrebné prikladať stavebné povolenie, ani ohlásenie drobnej stavby. Stačí vám dodať čestné vyhlásenie. Ani bankový účet nemusíte prikladať pri prvotnom predkladaní žiadosti, stačí ho priložiť až pri žiadosti o platbu.

Podmienkou získania dotácie je dosiahnutie energetickej úspory vo výške 30% a zároveň musíte urobiť aspoň jedno opatrenie patriace do skupiny A.

 

Dve skupiny opatrení a výška dotácie

 

 

Vo výzve Obnov dom je možné realizovať opatrenia, ktoré sú v dvoch kategóriách: A a B. Do skupiny A patrí zateplenie obvodových múrov, výmena okien a dverí, alebo zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia či stropu nevykurovaného suterénu. Aby ste získali dotáciu, musíte v rámci svojej žiadosti realizovať aspoň jedno z týchto „áčkových“ opatrení. Ostatné už môžu spadať do kategórie B, medzi ktoré patria výmena zdroja energie za tepelné čerpadlo, solárne kolektory či fotovoltické panely, inštalácia zelenej strechy, akumulačnej nádrže na dažďovú vodu alebo tieniacej techniky.

Dotáciu môžete získať až do výšky 75% z oprávnených výdavkov, najviac však 15 000 eur. Podmienkou je dosiahnuť energetickú úsporu 30%. Ak však dosiahnete úsporu až 60%, automaticky získate bonus 4 000 eur. Celkovo tak môžete dostať až 19 000 eur.

 

Máte nárok na podporu a čo budete potrebovať?

 

 

K vyplneniu žiadosti bude stačiť váš občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby.

Nehnuteľnosť, ktorú chcete obnoviť, však musí byť postavená pred rokom 2013 a na liste vlastníctva musí byť vedená ako rodinný dom. Na podnikateľské alebo iné účely ako bývanie sa môže využívať maximálne 10 percent podlahovej plochy.

Zároveň musíte byť vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti, na ktorú žiadate dotáciu. A ak ste spoluvlastníkom, musíte k žiadosti priložiť plnomocenstvá s úradne overenými podpismi a súhlasmi od všetkých ostatných spoluvlastníkov.

Možno sa pýtate, ako sa pri rastúcich cenách bude do obnovy domu reflektovať inflácia. Agentúra pre životné prostredie informovala, že jednotkové sadzby za opatrenia sa budú zvyšovať, aby infláciu brali do úvahy.

 

Hodnotenie žiadostí obnovy domu a termíny

 

 

Zavedené zjednodušené pravidlá by mali urýchliť hodnotenie žiadostí, čo doteraz trvalo agentúre aj viac než 3 mesiace. Agentúra teraz sľubuje spätnú väzbu o tom, či ste splnili podmienky, do jedného mesiaca.

Dobrou správou je, že agentúra nebude neúplné žiadosti vyraďovať. Ak nedodáte úplné údaje, dostanete v liste alebo do e-schránky výzvu, aby ste chýbajúce informácie alebo prílohy doplnili a prípadné chyby opravili.

Zoznam úspešných žiadateľov bude zverejnený na webe agentúry. Potvrdenie vám príde aj poštou, alebo do e-schránky.

Zverejnením v registri začína plynúť čas, dokedy musíte obnovu domu zrealizovať. Po podpísaní zmluvy budete musieť ukončiť rekonštrukciu do desiatich mesiacov, najneskôr však 31. marca 2026. Platbu ale nedostanete vopred. O vyplatenie dotácie budete môcť žiadať do štyroch týždňov po ukončení obnovy domu.

Ak všetko úspešne zvládnete, do 31. augusta 2031 vás ešte kedykoľvek môže navštíviť kontrola.

 

Ktorým najčastejším chybám sa vyhnúť

 

 

Výhodou tretieho kola programu sú už nazbierané skúsenosti s tým, aké najčastejšie chyby robili žiadatelia pri podávaní žiadostí v minulých kolách. Okrem nepozornosti a zle vyplnených políčok to bolo nesprávne vypracované energetické hodnotenie rodinného domu. Niektoré energetické certifikáty neobsahovali navrhovaný, ale len pôvodný stav. Niekedy projektové energetické hodnotenie vypracovala neoprávnená osoba, alebo sa stávalo, že splnomocnenia neboli notársky potvrdené.

 

Kde odovzdať vyplnené formuláre

 

 

Na podanie svojej žiadosti máte niekoľko možností. Jednou je poslanie poštou na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia, Rožňavská 24, 821 04 Bratislava.

Elektronicky môžete poslať žiadosť do e-schránky agentúry (E0005698870) na webe slovensko.sk. Takto podanú žiadosť musíte podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Do tretice môžete vyplnený formulár odovzdať osobne v podateľni niektorej z desiatich regionálnych kancelárií na Slovensku. V Liptovskom Mikuláši túto podateľňu nájdete na adrese Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2.

Otváracie hodiny sú v pracovné dni v týchto časoch:

Kontaktné údaje na túto pobočku sú obnovdom-lm-ZVNC-sazp.sk, alebo telefonicky na 0907 205 147. Všetky informácie, otázky a odpovede, formuláre a vysvetlenia nájdete na webe https://obnovdom.sk/.